vue-oss 上传静态文件到阿里云oss
vue / 2019-7-31 17:52:54 2,195 views

简介 Vue-oss主要支持vue和nuxt编译打包后的静态文件上传到阿里云oss上 https://www.npmjs.com/package/vue-oss 安装 npm install vue-oss –save-dev 或者 yarn add vue-oss –dev package.json的scripts中加上如下 “upload”: “node ./node_modules/vu…